Български (България)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

БЕНЕФИЦИЕНТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013

BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията

ПРОЕКТ: Внедряване на система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001:2008 във фирма ‘Кони Селект Фрухт’ ООД

ПОЯСНИТЕЛЕН ДОКУМЕНТ

О Ф Е Р Т А

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ

О Б Я В А за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Ц Е Н О В А    О Ф Е Р Т А

Т Е Х Н И Ч Е С К А   О Ф Е Р Т А

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА

ПРОЕКТО ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА

Решение за откриване на процедура

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА

You are here